Uw winkelwagentje

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

Artikel 2: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Level Up Toys niet. Level Up Toys is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis en is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Level Up Toys. Level Up Toys kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 3: Online aankopen

Level Up Toys is slechts gebonden door een bestelling nadat deze per e-mail door Level Up Toys bevestigd is of nadat met de uitvoering ervan werd gestart. Vermeld bij bestelling steeds in het daartoe voorziene veld je correcte e-mailadres. Enkel dan kunnen we een bevestiging van je bestelling bezorgen per e-mail. Ook wanneer we jouw bestelling - om welke reden dan ook - niet kunnen verwerken, zullen we dat zo snel mogelijk laten weten. Level Up Toys is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Artikel 4: Betaling

Betaling kan gebeuren op één van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Level Up Toys kiest enkel voor 100% veilige betaling. Daartoe hebben we ons betaalsysteem toevertrouwd aan  Mollie, Stripe en Multisafe Payments, vaste waarden in veilige online betalingen. Mollie, Stripe en Multisafe Payments voldoen aan de strengste veiligheidsnormen op vlak van online betalingen, waardoor elke transactie perfect veilig zal verlopen. Iedere bestelling geplaatst via onze website, wordt automatisch gelinkt naar de ultrabeveiligde servers van Mollie, Stripe en Multisafe Payments . Level Up Toys heeft daarbij nooit inzage in uw vertrouwelijke gegevens. Door samen te werken met deze betalingsverwerkende bedrijven biedt Level Up Toys aan haar klanten de meest ruime waaier van veilige online betaalmogelijkheden aan, met name betaling via kredietkaart, bankkaart of overschrijving. Online betaling heeft als voordeel dat je bestelling onmiddellijk verwerkt kan worden, wat de levertijd zo kort mogelijk houdt. De datum van creditering van de bankrekening van Level Up Toys geldt als datum van betaling. Indien je met enige betaling in gebreke bent, is Level Up Toys gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Na ontvangst van betaling worden de bestelde artikelen meteen verzonden.  Bpost of DPD zorgen er vervolgens voor dat je je pakje doorgaans al binnen de 48u zal ontvangen. De door Level Up Toys opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht je bestelling te annuleren, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat redelijkerwijs niet meer kan worden verlangd dat je de overeenkomst in stand laat. Vanaf een overschrijding van 30 dagen na ontvangst van de bestelling ben je in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren.

 Deze overschrijdingstermijn geldt echter niet voor exclusieve artikelen die op maat van de consument werden gemaakt of besteld. De vooropgestelde leveringstermijn wordt dan wel aan de koper vooraf gemeld.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan Level Up Toys. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Artikel 6: Leveringskosten

GRATIS VERZENDING geldt voor België vanaf €50, voor Nederland en Luxemburg vanaf €75, voor Frankrijk en Duitsland vanaf €100, voor het Verenigd Koninkrijk vanaf €125,... 
De verzendkosten variëren volgens land van bestemming. Onderstaande tabel geeft alle tarieven weer voor de 28 landen waar Level Up Toys levert (tot max. 30 kg). Tijdens het bestelproces wordt de exacte verzendkost steeds vooraf - dus voordat je betaalt aan de kassa - meegedeeld. Ook indien er leveringen zijn waarvan het totale gewicht groter is dan 30 kg.

LAND VAN 
BESTEMMING

VERZENDKOST
(max. 30 kg)

GRATIS 
VANAF AANKOOP VAN

België Thuislevering

€5.00

€50

België Afhaalpunten Bpost

€5.00

€50

Nederland

€7.50

€75

Luxemburg

€7.50

€75

Frankrijk

€10.00

€100

Duitsland

€10.00

€100

UK

€12.50

€125

Oostenrijk

€15.00

€150

Denemarken

€15.00

€150

Zwitserland

€15.00

€150

Ierland

€17.00

€170

Italië

€17.00

€170

Estland

€19.00

€190

Hongarije

€19.00

€190

Letland

€19.00

€190

Litouwen

€19.00

€190

Polen

€19.00

€190

Slowakije

€19.00

€190

Slovenië

€19.00

€190

Tsjechië

€19.00

€190

Zweden

€19.00

€190

Spanje

€22.00

€220

Portugal

€22.00

€220

Griekenland

€22.00

€220

Finland

€29.00

€290

Noorwegen

€30.00

€300

Kroatië

€30.00

€300

Verenigde Staten van Amerika

€15 tot €89

n.v.t.

Canada

€20 tot €63

n.v.t.

 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Level Up Toys.

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Level Up Toys te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 8: Herroepingsrecht

Conform art. 46 van de wet van 6 april 2010 heb je als consument het recht aan Level Up Toys mee te delen dat je afziet van de aankoop van online bestelde artikelen, en dit zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Level Up Toys.

Geleverde artikelen dienen in dat geval te worden terugbezorgd in originele staat, op eigen risico en kosten. Level Up Toys zal de bestelling terugbetalen zodra het geretourneerde artikel ontvangen werd, en op voorwaarde dat het artikel niet door de klant beschadigd werd. Om discussie terzake uit te sluiten worden alle geleverde artikelen vooraf door Level Up Toys grondig nagekeken.
Retours worden best persoonlijk door de klant per post èn aangetekend teruggezonden. Verpak, bescherm en verzegel in dat geval uw retour voldoende en hergebruik bij voorkeur de originele verpakking. De vervoerskosten van de retourverpakking moeten vooraf betaald zijn en ze zijn ten laste van de klant.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Level Up Toys, Heideveld 12 (AKMOII), BE-9960 Assenede, info@leveluptoys.com , via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. De klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website www.leveluptoys.com. Als de klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Level Up Toys heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Level Up Toys, Heideveld 12 (AKMOII), BE-9960 te Assenede. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant. Dit geldt ook voor goederen die door hun aard (omvang of gewicht) niet op normale wijze via de post teruggezonden kunnen worden.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Level Up Toys zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Artikel 9: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met de Level Up Toys klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Level Up Toys.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Level Up Toys zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

Artikel 10: Klantendienst

De klantendienst van Level Up Toys is bereikbaar  via e-mail op info@leveluptoys.com of per post op het volgende adres “Level Up Toys, Heideveld 12 (AKMOII), BE-9960 Assenede”. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. Om de optimale service naar de klant te garanderen, is telefonisch contact met Level Up Toys niet mogelijk.

Artikel 11: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Level Up Toys beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Level Up Toys zich het recht om de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 12: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Shopify respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Het plaatsen van een bestelling op de website van Level Up Toys betekent dat de koper officieel instemt met de verwerking van zijn persoonsgegevens voor administratieve doeleinden, met name o.a. beheer van het klantenbestand, bestellingen, facturen en leveringen. Voor de verwerking van persoonsgegevens voor promoties, nieuwsbrieven, gepersonaliseerde reclame of andere marketing gerelateerde doelen zal Level Up Toys steeds vooraf het uitdrukkelijke akkoord van de koper vragen tijdens het afhandelen van het bestellingsproces. Level Up Toys zal de persoonsgegevens van de koper niet overmaken aan derden. De klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Level Up Toys, Heideveld 12 (AKMOII), BE-9960 Assenede, info@leveluptoys.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: u kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Level Up Toys, Heideveld 12 (AKMOII), BE-9960 Assenede, info@leveluptoys.com.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Level Up Toys heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Level Up Toys houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy-statement, kunt u ons contacteren op info@leveluptoys.com.

Artikel 13: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.  ‘First party cookies’ zullen door Level Up Toys gebruikt worden de webshop optimaal te laten functioneren. Voor het hanteren van ‘third party cookies’ wordt steeds de toestemming vooraf aan de klant gevraagd.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 14: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Level Up Toys om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 15: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Level Up Toys. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 16: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 17: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

Artikel 17: UNIZO e-commerce label

Level Up Toys heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via http://www.unizo.be/ecommercelabel

Artikel 18: Ondernemingsgegevens

Naam onderneming: Level Up Toys

Handelsnaam: Level Up Toys

Geografisch adres van de onderneming: Heideveld 12 (AKMOII), BE-9960, Assenede

E-mailadres: info@leveluptoys.com

Ondernemingsnummer: 0680 439 063

BTW-nummer: 0680 439 063